מלגות לתואר שני

מלגות לתואר שני מוענקות לסטודנטים הלומדים במסלול עם תזה בלבד, בשנה א' או בשנה ב' ללימודיהם בתואר. מלגות מוענקות לסטודנטים בעלי ציונים גבוהים בתואר הראשון והשני, אשר הגיעו להישגים נאים בעבודת המחקר שלהם, ומתוך התחשבות במצב הכלכלי. תלמידי שנה ב' זכאים למלגה רק לאחר הגשת הצעת המחקר למחלקה. מקרנות חוץ מוענקות מלגות לסטודנטים על פי תנאי התורמים.

בקשות למלגה יוגשו במערכת האינ-בר.

סטודנטים הזכאים להגיש בקשת מלגה:

 • הלומדים במסלול עם תזה בלבד (פרט לחריגים)
 • אינם במעמד השלמות (פרט לחריגים)
 • מחויבים בשכ"ל מלא
 • לומדים בשנה א' וב'
 • אינם מקבלים מימון ממקור אחר
 • בעלי ממוצע B.A. גבוה מ 80
 • תושבי הארץ
 • לומדים לתואר שני בתכנית אחת בלבד.
 • לומדים בקמפוס רמת גן
 • סטודנטים הלומדים בפקולטות למדעים מדויקים, הנדסה, מדעי החיים ורפואה – מטופלים ע"י המחלקות. סטודנטים שטרם התקבלו ללימודים יגישו בקשה שתידון לאחר קבלתם (עפ"י יתרת התקציב).
 • יש לצרף אישורים מתאימים על גובה ההכנסה. הוועדה עשויה לדחות בקשותיהם של סטודנטים שלא צירפו אישורים או שלא מילאו את הטופס כראוי.
 • עפ"י הנחיות האוניברסיטה, המלגות מועברות לזכות חשבון שכ"ל של הסטודנט.

במקרה של הפסקת לימודים או מעבר למסלול ללא תזה – תבוטל המלגה.

מועד הגשת בקשות למלגה: ספטמבר-אוקטובר