מלגות לתואר שני

מלגות לתואר שני מיועדות לסטודנטים הלומדים במסלול עם תזה (פרט לחריגים) בשנה א' או בשנה ב' ללימודיהם בתואר. מלגות מוענקות לסטודנטים על בסיס הישגים אקדמיים: ציונים גבוהים בתואר הראשון והשני והישגים  בעבודת המחקר שלהם וכן התחשבות במצב סוציואקונומי.

סטודנטים בשנה ב' זכאים למלגה רק לאחר הגשת הצעת המחקר למחלקה.

מקרנות חוץ מוענקות מלגות לסטודנטים על פי תנאי התורמים.

בקשות למלגה יוגשו במערכת האינ-בר.

סטודנטים הזכאים להגיש בקשת מלגה:

  • הלומדים במסלול עם תזה בלבד (פרט לחריגים- על בסיס מצב סוציואקונומי בצירוף אסמכתאות מתאימות ומכתב אישי)
  • אינם במעמד השלמות
  • מחויבים בשכ"ל מלא
  • לומדים בשנה א' וב'
  • אינם מקבלים מימון ממקור אחר
  • בעלי ממוצע B.A. גבוה מ 80
  • תושבי הארץ
  • לומדים לתואר שני בתכנית אחת בלבד.
  • לומדים בקמפוס רמת גן

*סטודנטים הלומדים בפקולטות למדעים מדויקים, הנדסה, מדעי החיים ורפואה – מטופלים ע"י המחלקות.

* סטודנטים המבקשים בקשות גם על רקע מצב סוציואקונומי ייצרפו תלושי שכר וכן מכתב אישי. הוועדה עשויה לדחות בקשותיהם של סטודנטים שלא צירפו אישורים או שלא מילאו את הטופס כראוי.

*עפ"י הנחיות האוניברסיטה, המלגות מועברות לזכות חשבון שכ"ל של הסטודנט.

במקרה של הפסקת לימודים  תבוטל המלגה.

במעבר למסלול ללא תזה- תיבחן זכאות למלגה על בסיס מצב סוציואקונומי.

מועד הגשת בקשות למלגה: ספטמבר-אוקטובר