הנחיות כלליות להגשת תכנית לימודים חדשה

 

מרכזת תכניות לימודים:

גב' טובה יוסף

כתובת:

לשכת המזכיר האקדמי
חדר 010, בניין המנהלה (402)

טלפון:

פקס.:

077-3063131 (פנימי: 3131)
03-5318500 / שלוחה 2
03-5354184

דואר אלקטרוני:

tova.yosep@biu.ac.il

 

אישור פנימי של תכניות לימודים/מגמות חדשות *

תכניות לימודים חדשות אשר אושרו להגשה במסגרת התכנית הרב-שנתית (חומש), או מגמות בתכניות קיימות, יוגשו בשלב ראשון לאישור פנימי באוניברסיטה, לגורמים שלהלן:

א. ועדת תכניות ומינויים של הפקולטה (תו"ם פקולטה). הוועדה תקיים דיון על התכנית. אם הוועדה תמליץ לאשר את התכנית, יועבר לראש המחלקה אישור הדקן.

ב. המזכירות האקדמית תבדוק את הבקשה ותאשר את המשך תהליך הגשתה לאישור.

ג. לאחר אישור המזכירות האקדמית, יונפקו תעודות בעברית (באחריות טובה יוסף) ובאנגלית (באחריות איריס גולדוירט).

ד. תכניות/מגמות לתואר ראשון יוגשו באחריות המחלקות לוועדת ההוראה בלשכת סגן הרקטור.
תכניות/מגמות לתואר שני יוגשו באחריות המחלקות לוועדה לתואר שני של ביה"ס ללימודים מתקדמים.
הוועדות תקיימנה דיון על התכנית. אם תמליץ הוועדה לאשר את התכנית, יועבר לראש המחלקה/לדקן אישור סגן הרקטור/דקן ביה"ס ללימודים מתקדמים.

ה. המחלקה/יחידה היוזמת תגיש את התכנית/המגמה לאישור הוועדה המרכזת, בתוספת המלצות ועדת תו"ם פקולטה וועדות ההוראה הרלוונטיות.
החליטה הוועדה המרכזת לאשר את התכנית, ימסור הרקטור הודעה מתאימה לדקן ולראש המחלקה/היחידה, וזה יפנה למזכיר האקדמי לצורך הגשת התכנית לאישור המועצה להשכלה גבוהה.
החליטה הוועדה המרכזת לאשר את המגמה, ימסור הרקטור הודעה מתאימה לדקן ולראש המחלקה/היחידה על אישור פתיחת המגמה, ללא צורך באישור המל"ג.

 

בקשה לשינוי שם תכנית קיימת, מאושרת מל"ג:

לצורך שינוי שם תכנית נחוץ לעבור את כל שלבי האישור הפנים-מוסדיים, ולהגיש בקשה למל"ג  (לשינוי שם מגמה יש צורך באישורים הפנים-מוסדיים בלבד):
1. תו"ם פקולטה
2. ועדת הוראה (תכנית לתואר ראשון) / הוועדה לתואר שני (תכנית לתואר שני)
3. ועדה מרכזת.

4. הגשה לאישור המל"ג:
את הבקשה יש להגיש בדוא"ל לטובה יוסף, בצירוף האישורים 3-1, באמצעות מכתב (בפורמט
WORD), המפרט:
- מהות הבקשה
- הרציונל לשינוי שם התכנית
- דוגמאות מאוניברסיטאות אחרות בארץ ובחו"ל
- מאמרים וכתבי עת בתחום
- כל מידע נוסף שרלוונטי לדעת המחלקה.

 

להלן נהלי המל"ג אשר יש לעמוד בהם בהגשה לאישור של תכנית לימודים חדשה.

להלן טפסים לפתיחת תכניות לימודים חדשות.

 

* לא תפתח תכנית לימודים חדשה ולא יתבצע רישום תלמידים ופרסום לתכנית, בטרם נתקבלה הודעת הרקטור על אישור המל"ג להפעלתה. **
  לא תפתח מגמת לימודים חדשה ולא יתבצע רישום תלמידים ופרסום למגמה, בטרם נתקבל אישור הרקטור לכך. **

** פרסומים אקדמיים בכלל, והנוגעים לתכניות ומגמות לימודים בפרט, בכל מדיה, יובאו לאישור המזכיר האקדמי טרום-פרסום.