הנחיות כלליות להגשת תכנית לימודים חדשה

 

מרכזת תכניות לימודים:

גב' טובה יוסף

כתובת זמנית:

מדור מלגות
בניין 403, קומת כניסה, חדר 3B

טלפון:

077-3063131 (פנימי: 3131)
03-5318500 / שלוחה 2

דואר אלקטרוני:

tova.yosep@biu.ac.il

 

אישור פנימי של תכניות לימודים/מגמות חדשות *

תכניות לימודים חדשות אשר אושרו להגשה במסגרת התכנית הרב-שנתית (חומש), או מגמות בתכניות קיימות, יוגשו בשלב ראשון לאישור פנימי באוניברסיטה, לגורמים שלהלן:

א. ועדת תכניות ומינויים של הפקולטה (תו"ם פקולטה). הוועדה תקיים דיון על התכנית. אם הוועדה תמליץ לאשר את התכנית, יועבר לראש המחלקה אישור הדקן.

ב. המזכירות האקדמית תבדוק את הבקשה ותאשר את המשך תהליך הגשתה לאישור.

ג. לאחר אישור המזכירות האקדמית, יונפקו תעודות בעברית (באחריות טובה יוסף) ובאנגלית (באחריות איריס גולדוירט).

ד. תכניות/מגמות לתואר ראשון יוגשו באחריות המחלקות לוועדת הוראה בלשכת סגן הרקטור.
תכניות/מגמות לתואר שני יוגשו באחריות המחלקות לוועדת הקבע של ביה"ס ללימודים מתקדמים.
הוועדות תקיימנה דיון על התכנית. אם תמליץ הוועדה לאשר את התכנית, יועבר לראש המחלקה/לדקן אישור סגן הרקטור/דקן ביה"ס ללימודים מתקדמים.

ה. המחלקה/יחידה היוזמת תגיש את התכנית/המגמה לאישור הוועדה המרכזת, בתוספת המלצות ועדת תו"ם פקולטה וועדות ההוראה הרלוונטיות.
החליטה הוועדה המרכזת לאשר את התכנית, ימסור הרקטור הודעה מתאימה לדקן ולראש המחלקה/היחידה, וזה יפנה למזכיר האקדמי לצורך הגשת התכנית לאישור המועצה להשכלה גבוהה.
החליטה הוועדה המרכזת לאשר את המגמה, ימסור הרקטור הודעה מתאימה לדקן ולראש המחלקה/היחידה על אישור פתיחת המגמה, ללא צורך באישור המל"ג.

 

הנחיות למילוי הטבלאות בטופס בקשה לתכנית/מגמה חדשה:

נספח ב' – טבלת התכנית/המגמה בהפעלה מלאה
טבלה שעליה מתבסס אחר כך כל המידע בהגשה. חשוב מאוד למלא את הטבלה באופן מדויק.
בבואכם לקבוע את הנ"ז, בחנו ראשית את היקף הש"ש השנתי של הקורס.
השאלה המנחה היא: כמה שעות לימוד בשבוע מתקיים בפועל הקורס הספציפי
לדוגמה, אם התשובה היא: שעתיים במפגש אחד שבועי

*בהנחה שמדובר בקורס סמסטריאלי, צריך למלא בטבלה כך:
בעמודה של שעות ההוראה השבועיות השנתיות: 1, בעמודה של נ"ז: 2, בעמודה של שעות הוראה (למרצה): 1

הנוסחה היא:
2 ש"ס(סמסטר) = 1 ש"ש(שנה) = 2 נ"ז

*בהנחה שמדובר בקורס שנתי, צריך למלא כך:
בעמודה של שעות ההוראה השבועיות השנתיות: 2, בעמודה של נ"ז: 4, בעמודה של שעות הוראה למרצה: 2
2 ש"ש(שנה) = 4 נ"ז

**במעבדות בלבד – מכירים בשעות מעבדה, רק בחצי מהנ"ז שמכירים בהרצאה. כלומר:
אם מתקיימים בשבוע אחד, בפועל, 2 שעות מעבדה, צריך למלא בטבלה (בעמודה הרלוונטית) כך:
(לסמסטריאלי) שעות מעבדה שנתיות: 1, נ"ז: 1
(לשנתי) שעות מעבדה שנתיות: 2, נ"ז: 2

נספח ג' – טבלאות הסגל
טבלאות ניזונות מהמידע במערכות האוניברסיטה (פרטי הסגל) ומהטבלה של תכנית הלימודים בהפעלה מלאה (פרטי הקורסים והיקף ההוראה). יש למלא טבלאות אלה בדיוק רב ועל פי השייכות הנכונה.

סגל בכיר: מדובר בכל חברי הסגל שמוגדרים על פי המל"ג "סגל ליבתי" (פרופ' מן המניין – מרצה. כולל סגל מהמסלול המקביל).
סגל אחר – בכיר: כל שאר חברי הסגל שהם בדרגה בכירה, אך לא עונים להגדרת המל"ג ל"סגל ליבתי" (פרופ' מן המניין – מרצה. כולל סגל מהמסלול המקביל).
סגל אחר – זוטר: כל הסגל הזוטר בתכנית (מתחת לדרגת מרצה)
סגל מן החוץ – בכיר/זוטר: בהתאם למינוי האוניברסיטה, ובהתאמה.

 

בקשה לשינוי שם תכנית קיימת, מאושרת מל"ג:

לצורך שינוי שם תכנית נחוץ לעבור את כל שלבי האישור הפנים-מוסדיים כדלהלן:
1. תו"ם פקולטה
2. המזכירות האקדמית
3. ועדת הוראה (תכנית לתואר ראשון) / הוועדה לתואר שני (תכנית לתואר שני)
4. ועדה מרכזת.

לבקשה זו יש לצרף מכתב ראש המחלקה/הדקן, המפרט את:
- נימוקי הבקשה
- הרציונל לשינוי שם התכנית
- דוגמאות מאוניברסיטאות אחרות בארץ ובחו"ל
- מאמרים וכתבי עת בתחום (אופציונלי)
- טבלאות הקורסים וסגל ההוראה (בטופס שבקישור)

5. לאחר אישור הוועדה המרכזת יש להגיש את הבקשה לאישור המל"ג, באמצעות תכנת "אריסטו" להגשת תכניות לימודים למל"ג, בליווי והדרכה של טובה יוסף
.

 

בקשה לשינוי שם מגמה קיימת:

לשינוי שם מגמה יש צורך באישורים הפנים-מוסדיים בלבד:
1. המזכירות האקדמית
2. תו"ם פקולטה
3. ועדת הוראה (בתואר ראשון) הוועדה לתואר שני (בתואר שני).
4. הוועדה המרכזת.להלן נהלי המל"ג אשר יש לעמוד בהם בהגשה לאישור של תכנית לימודים חדשה.

להלן טפסים לפתיחת תכניות לימודים חדשות.

 

* לא תפתח תכנית לימודים חדשה ולא יתבצע רישום תלמידים ופרסום לתכנית, בטרם נתקבלה הודעת הרקטור על אישור המל"ג להפעלתה. **
  לא תפתח מגמת לימודים חדשה ולא יתבצע רישום תלמידים ופרסום למגמה, בטרם נתקבל אישור הרקטור לכך. **

** פרסומים אקדמיים בכלל, והנוגעים לתכניות ומגמות לימודים בפרט, בכל מדיה, יובאו לאישור המזכיר האקדמי טרום-פרסום.