שלחו לחבר

הנחיות כלליות להגשת תכנית לימודים חדשה

 

מרכזת תכניות לימודים:

גב' טובה יוסף

כתובת:

לשכת המזכיר האקדמי
חדר 010, בניין המנהלה (402)

טלפון:

פקס.:

077-3063131 (פנימי: 3131)
03-5318500 / שלוחה 2
03-5354184

דואר אלקטרוני:

tova.yosep@biu.ac.il

 

אישור פנימי של תכניות לימודים/מגמות חדשות *

תכניות לימודים חדשות אשר אושרו להגשה במסגרת התכנית הרב-שנתית (חומש), או מגמות בתכניות קיימות, יוגשו בשלב ראשון לאישור פנימי באוניברסיטה, לגורמים שלהלן:

א. ועדת תכניות ומינויים של הפקולטה (תו"ם פקולטה). הוועדה תקיים דיון על התכנית. אם הוועדה תמליץ לאשר את התכנית, יועבר לראש המחלקה אישור הדקן.

ב. ועדת הוראה בלשכת סגן הרקטור (לתכניות לתואר ראשון) ועדת הקבע של ביה"ס ללימודים מתקדמים (לתכניות לתואר שני). הוועדה תקיים דיון על התכנית. אם תמליץ הוועדה לאשר את התכנית, יועבר לראש המחלקה/לדקן אישור סגן הרקטור/דקן ביה"ס ללימודים מתקדמים.

ג. המחלקה/יחידה היוזמת תגיש את התכנית/המגמה לאישור הוועדה המרכזת, בתוספת המלצות ועדת תו"ם פקולטה וועדות ההוראה הרלוונטיות. החליטה הוועדה המרכזת לאשר את התכנית, ימסור הרקטור הודעה מתאימה לדקן ולראש המחלקה/היחידה, וזה יפנה למזכיר האקדמי לצורך הגשת התכנית לאישור המועצה להשכלה גבוהה. החליטה הוועדה המרכזת לאשר את המגמה, ימסור הרקטור הודעה מתאימה לדקן ולראש המחלקה/היחידה על אישור פתיחת המגמה, ללא צורך באישור המל"ג.

 

להלן הנחיות המל"ג להגשה לאישור של תכנית לימודים חדשה.

להלן טפסים לפתיחת תכניות לימודים חדשות.

 

* לא תפתח תכנית לימודים חדשה ולא יתבצע רישום תלמידים לתכנית, בטרם נתקבלה הודעת הרקטור על אישור המל"ג להפעלתה.
  לא תפתח מגמת לימודים חדשה ולא יתבצע רישום תלמידים למגמה, בטרם נתקבל אישור הרקטור לכך.

 

תאריך עדכון אחרון : 02/03/2021