מדור מלגות

מידע כללי

ועדת המלגות  מעניקה מלגות לתלמידי תואר ראשון, שני ושלישי, אשר עומדים בקריטריונים של מצב כלכלי והישגים אקדמיים על פי מפתח עדיפויות.

על פי הנחיות גזברות האוניברסיטה, המלגות מועברות על ידי מדור מלגות למדור שכר לימוד. מדור שכר לימוד מעביר את יתרת הזכות לטובת חשבון הבנק של הסטודנט רק לאחר ניכוי חובותיו של הסטודנט לאוניברסיטה.

כל המלגות הן עבור שנת לימודים מלאה. סטודנט שמפסיק לימודיו או עובר לתכנית חלקית, מלגתו תבוטל.

יש לעדכן את הוועדה בכל שינוי בפרטים האישיים, המופיעים בטפסים שכבר נשלחו, כגון: הפסקת עבודה, ועוד.

מדור מלגות בוחן ומגיש מועמדים לקרנות חיצוניות בהתאם לקריטריונים של התורם. מועמדים אלה נבחרים מבין הסטודנטים שהגישו טפסי בקשה למלגה למדור המלגות.

סטודנטים שיזכו במלגה ויחויבו בפעילות התנדבותית, יוכלו לבצע את שעות הפעילות בעמותה לפי בחירתם (בתנאי להגשת אישור רשמי מהעמותה) או מתוך רשימת העמותות

עם קבלת המלגה יידרשו הסטודנטים הזוכים לכתוב מכתב תודה, לשלוח תמונה או להשתתף בטקס, על פי דרישת התורם.

לתשומת לבכם: בקשות למלגות שיגיעו ללא מסמכים נלווים, לא יטופלו.

הלוואות בתנאים נוחים אפשר לקבל בלשכת דקן הסטודנטים. 
 

אופן הגשת בקשה למלגה 

תואר ראשון: במערכת האינ-בר.

מלגות לתואר ראשון

תארים מתקדמים: במערכת האינ-בר.


מועדי הגשה:

מועד הגשת הבקשות למלגה: תואר ראשון:
תואר שני:
תואר שלישי:
יוני-אוגוסט
ספטמבר- אוקטובר
ספטמבר- אוקטובר
מועדים למאחרים לתואר ראשון: *   ספטמבר- אוקטובר
קבלת תשובות: תואר ראשון:
תואר שני ושלישי:
מועד מאחרים:
 נובמבר-דצמבר
 דצמבר-ינואר
 במהלך פברואר-מרץ


ערעורים: ניתן להגיש ערעור על החלטת הוועדה למלגות בתוך חודש ימים מיום קבלת התשובה לבקשה.
 

* סטודנטים שלא הגישו בקשה למלגה במועד עקב קבלה מאוחרת לאוניברסיטה או מכל סיבה שהיא, יוכלו לעשות זאת עד למועד המצוין לעיל. לאחר מועד זה לא ניתן יהיה להגיש בקשה למלגה. המלגות לזכאים שהגישו בקשתם במועד למאחרים תהיינה בהתאם ליתרת התקציב.
 

*** המידע נכתב בלשון זכר, מטעמי נוחות בלבד, אך מיועד לשני המינים.