מדור מלגות

שלחו לחבר

מידע כללי

ועדת המלגות והפרסים מעניקה מלגות לתלמידי תואר ראשון, שני ושלישי, אשר עומדים בקריטריונים של מצב כלכלי והישגים אקדמיים על פי מפתח עדיפויות.

על פי הנחיות גזברות האוניברסיטה, המלגות מועברות על ידי ועדת המלגות למדור שכר לימוד. מדור שכר לימוד מעביר את יתרת הזכות לטובת חשבון הבנק של הסטודנט רק לאחר ניכוי חובותיו של הסטודנט לאוניברסיטה.

כל המלגות הן עבור שנת לימודים מלאה. סטודנט שמפסיק לימודיו או עובר לתכנית חלקית, מלגתו תבוטל.

יש לעדכן את הוועדה בכל שינוי בפרטים האישיים, המופיעים בטפסים שכבר נמסרו, כגון: נסיעה לחו"ל, הפסקת עבודה, ועוד.

מדור מלגות בוחן ומגיש מועמדים לקרנות חיצוניות בהתאם לקריטריונים של התורם. מועמדים אלה נבחרים מבין הסטודנטים שהגישו טפסי בקשה למלגה למדור המלגות.

סטודנטים שיזכו במלגה ויחויבו בפעילות חברתית, יוכלו לבחור פעילות מתוך הרשימה באתר היחידה למעורבות חברתית.

עם קבלת המלגה יידרשו הסטודנטים הזוכים לכתוב מכתב תודה, לשלוח תמונה או להשתתף בטקס, על פי דרישת התורם.

לתשומת לבכם: בקשות למלגות שיגיעו ללא מסמכים נלווים, לא יטופלו.

הלוואות בתנאים נוחים אפשר לקבל בלשכת דקן הסטודנטים.
 

אופן הגשת בקשה למלגה במדור מלגות

בקשה למלגה: מידע וטפסים לבקשת מלגה לכל התארים ניתן להוריד מהקישורים שלהלן, בהתאמה לכל תואר:

מידע וטפסים:


מועדי הגשה:

מועד הגשת הבקשות למלגה: תואר ראשון:
תואר שני:
תואר שלישי:
מאי-אוגוסט **
ספטמבר-אוקטובר
ספטמבר-אוקטובר
מועדים למאחרים לתואר ראשון: *   במהלך אוקטובר
קבלת תשובות: תואר ראשון:
תואר שני ושלישי:
מועד מאחרים:
במהלך נובמבר
דצמבר-ינואר
במהלך פברואר


ערעורים: ניתן להגיש ערעור על החלטת הוועדה למלגות בתוך חודש ימים מיום קבלת התשובה לבקשה.
 

* סטודנטים שלא הגישו בקשה למלגה במועד עקב קבלה מאוחרת לאוניברסיטה או מכל סיבה שהיא, יוכלו לעשות זאת עד למועד המצוין לעיל. לאחר מועד זה לא ניתן יהיה להגיש בקשה למלגה. המלגות לזכאים שהגישו בקשתם במועד למאחרים תהיינה בהתאם ליתרת התקציב.

** בשל המצב חלו שינויים בתאריכי הגשת הבקשות למלגה לסטודנטים לתואר ראשון.
ניתן להגיש בקשות לשנה"ל תשפ"א בחודשים יוני-אוגוסט.
טופס בקשה מעודכן יעלה לאתר בתאריך 1.6.2020

*** המידע נכתב בלשון זכר, מטעמי נוחות בלבד, אך מיועד לשני המינים.