מדענים עולים

 

נוהלי הסיוע של המרכז לקליטה במדע ונוהל הגשת הבקשה לסיוע

המרכז לקליטה במדע (מק"ב) במשרד העלייה והקליטה מעניק תמיכה כספית לעולים חדשים/תושבים חוזרים, המעוניינים ללמוד תואר אקדמי או המחפשים מקום להשתלמות בתר-ד"ר ו/או העסקה כעמיתי מחקר באוניברסיטה. בכל קבלת תמיכה ממשרד הקליטה ללימודים ו/או העסקה יש צורך בתקציב השלמה (Matching) מטעם המנחה/המחלקה/הפקולטה בהתאם לסכומי הסיוע (בש"ח) המתקבלים ממשרד הקליטה (מלגות לתלמידי מחקר, סיוע בהעסקת מדענים עולים, סיוע בהעסקת תושבים חוזרים).

תלמידי תואר שלישי שיזכו בסיוע ממשרד הקליטה (לאחר החלטת הוועדה), יהיו מחויבים במסגרת קבלת מלגת דוקטורט להשתלב בהתנדבות בת 24 שעות שנתיות למען הקהילה בתחום מחקרם.


המקרים בהם ניתן להגיש בקשה לתמיכה ממשרד הקליטה:

א. קמ"ע דור ב' - בהתאם למכרז שיוצא על ידי המרכז לקליטה במדע. במסגרת הגשת המועמדות יש להסדיר למועמד מינוי חבר סגל אקדמי כמקובל באוניברסיטה.

ב. מדען עולה (על פי אישור משרד הקליטה) בעל תואר שני או שלישי - אפשרות להעסקה כעמית מחקר.

ג. העסקת תושב חוזר - אפשרות להעסקה כעמית מחקר.

ד. משתלם בתר-דוקטור - אפשרות להעסקה כעמית מחקר או קבלת מלגת סיוע למשתלם בתר-דוקטור.

ה. לימודי תואר שלישי - אפשרות לקבל מלגת סיוע ממשרד הקליטה.

ו. לימודי תואר ראשון ושני - פרטים במינהל הסטודנטים של משרד הקליטה.


בקשת תמיכה ממשרד הקליטה בסעיפים ב'-ה' שלעיל, יש להגיש למזכירות האקדמית, בצירוף המסמכים הבאים:

  1. טופס בקשה חתום על ידי המועמד, המנחה, ראש המחלקה והדקן.
  2. על מועמד ללימודי תואר שלישי, שאינו בתכנית מלגות הנשיא, חובה להמציא אישור הקצאת תקציב להשלמת מימון סיוע (Matching).
  3. על מועמד ללימודי תואר שלישי, שהגיש מועמדות ו/או התקבל לתכנית מלגות הנשיא, חובה לצרף את אישור הגשת המועמדות ו/או את אישור הקבלה לתכנית.
  4. קורות חיים של המועמד.
  5. מכתב המלצה של המנחה אודות המחקר של המועמד.
  6. מועמד לעמית מחקר - יש להגיש הצעת מחקר יחד עם החוקר של האוניברסיטה.
  7. מועמד לבתר-דוקטור - הנוהל בעברית ובאנגלית.